O nás

BENETRIX, n. o. je organizácia zaoberajúca sa starostlivosťou o seniorov od roku 2012. Máme kapacitu 100 prijímateľov, z toho 90 v Zariadení pre seniorov a 10 v Zariadení opatrovateľskej služby. Priemerný vek našich klientov je 85 rokov.

Snažíme sa pre ľudí vytvoriť rodinné a bezpečné prostredie, organizujeme pre klientov rôzne akcie, či už priamo BENETRIX, n. o. je organizácia zaoberajúca sa starostlivosťou o seniorov od roku 2012. Máme kapacitu 100 prijímateľov, z toho 90 v Zariadení pre seniorov a 10 v Zariadení opatrovateľskej služby. Priemerný vek našich klientov je 85 rokov.Snažíme sa pre ľudí vytvoriť rodinné a bezpečné prostredie, organizujeme pre klientov rôzne akcie, či už priamo v zariadení ako aj výlety po okolí. Spolupracujeme s Univerzitou Komenského v Bratislave konkrétne s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine odbor Ošetrovateľstvo.

Existencia zariadenia je spojená s poskytnutím nenávratného finančného príspevku z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci regionálneho rozvojového programu. Sme zapojený do procesu deinštitucionalizácie.
Najčastejšie otázky

 • Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana
  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách.
  • Kompletne vypísanú Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov BENETRIX – Priekopa.
  • Občiansky preukaz.
  • Občiansky preukaz príbuzného, ktorý bude podpisovať Dohodu o pristúpení k záväzku.
  • Preukaz poistenca.
  • Preukaz ZŤP – ak je občan jeho držiteľom.
  • Fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku.
  ...
Všetky otázky