Aktivity v našom zariadení

1. Edukačné činnosti

 • pamäťové cvičenia
 • Reminiscenčná terapia
 • Biblioterapia
 • Prednášky, filmy

2. Pohybové aktivity

 • kondička – pohybové cvičenia – zamerané na pohybovú koordináciu, obratnosť, kĺbovú pohyblivosť , cvičenia uvoľňovacie a preťahovacie zamerané a chrbát, ramená, krk, dýchacie a masážne cvičenia
 • relaxácie
 • športové hry a súťaže

3. Tvorivé aktivity

 • Artterapia – zamerané na precvičovanie krátkodobej pamäte, posilnenie vlastnej hodnoty, rehabilitáciu jemnej motoriky – využitie všetkých možných a dostupných techník
 • Muzikoterapia – aktívna (spev, tanec…), pasívna
 • Ergoterapia – práce s kvetinovými a bylinkovými záhonmi, pečenie koláčikov

4. Iné aktivity

 • spoločenské činnosti – posedenie pri šálke čaju, kávičke
 • spoločenské a kultúrne podujatia – Mikuláš, Vianočná besiedka, fašiangy, MDŽ, oslavy narodenín , menín a iné

5. Náboženské programy

 • katolícka omša a evanjelické bohoslužby

6. Činnosti v prírode

 • prechádzky a posedenia


Najčastejšie otázky

 • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
  Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
  ...
Všetky otázky