Aktivity v našom zariadení

1. Edukačné činnosti

 • pamäťové cvičenia
 • Reminiscenčná terapia
 • Biblioterapia
 • Prednášky, filmy

2. Pohybové aktivity

 • kondička – pohybové cvičenia – zamerané na pohybovú koordináciu, obratnosť, kĺbovú pohyblivosť , cvičenia uvoľňovacie a preťahovacie zamerané a chrbát, ramená, krk, dýchacie a masážne cvičenia
 • relaxácie
 • športové hry a súťaže

3. Tvorivé aktivity

 • Artterapia – zamerané na precvičovanie krátkodobej pamäte, posilnenie vlastnej hodnoty, rehabilitáciu jemnej motoriky – využitie všetkých možných a dostupných techník
 • Muzikoterapia – aktívna (spev, tanec…), pasívna
 • Ergoterapia – práce s kvetinovými a bylinkovými záhonmi, pečenie koláčikov

4. Iné aktivity

 • spoločenské činnosti – posedenie pri šálke čaju, kávičke
 • spoločenské a kultúrne podujatia – Mikuláš, Vianočná besiedka, fašiangy, MDŽ, oslavy narodenín , menín a iné

5. Náboženské programy

 • katolícka omša a evanjelické bohoslužby

6. Činnosti v prírode

 • prechádzky a posedenia


Najčastejšie otázky

 • Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana
  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách.
  • Kompletne vypísanú Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov BENETRIX – Priekopa.
  • Občiansky preukaz.
  • Občiansky preukaz príbuzného, ktorý bude podpisovať Dohodu o pristúpení k záväzku.
  • Preukaz poistenca.
  • Preukaz ZŤP – ak je občan jeho držiteľom.
  • Fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku.
  ...
Všetky otázky