Ekonomické náklady od 2021
  Ekonomické náklady na rok 2021 1. klient.jpgZariadenie opatrovateľskej služby - kapacita 10 lôžok.
  Ekonomické náklady na rok 2021 1. klient.jpgZariadenie opatrovateľskej služby - kapacita 90 lôžok.
  EON za rok 2023 ZOS.pdfEkonomicky oprávnené náklady za rok 2023 na 1 prijímateľa sociálnej služby/mesiac (v EUR)
  EON za rok 2023 ZPS.pdfEkonomicky oprávnené náklady za rok 2023 na 1 prijímateľa sociálnej služby/mesiac (v EUR)


Najčastejšie otázky

  • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
    Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

    Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
    ...
Všetky otázky