Cenník do 31.03.2023

ODBORNÉ ČINNOSTI

Pomoc pri odkázanosti IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba 6,00 3,90 3,00

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022 ( platný pre ZPS A ZOS)

 OSLUŽNÉ ČINNOSTI

Bývanie

Denná sadzba

9,70
Príplatky k bývaniu – sadzba mesačná
Príplatok za jednolôžkovú izbu 180,00
Používanie TV 4,00
Používanie internetu 10,00

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022 ( platný pre ZPS A ZOS)

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne

IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba 0,50 0,60 0,70

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022 ( platný pre ZPS A ZOS)

 

Stravovanie Denná sadzba

Racionálna strava

(R,O,V)

Racionálna strava

(R,O,SV)

Diabetická

(R,O,V,II.V)

Diabetická –inz.

(R,D,O,Ol.V,II.V)

Raňajky 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Desiata 0,40 0,40
Obed 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Obed ½ porcia 1,55
Olovrant 0,40 0,40
Večera – varená 2,50 2,50 2,50 2,50
Večera – suchá 1,00 1,00
II. večera 0,60 0,60 0,60
Spolu 6,55 5,05 7,15 7,95

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022 ( platný pre ZPS A ZOS)

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022

IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Pomoc pri odkázanosti 6,00 186,00 3,90 120,90 3,00 93,00
Bývanie 9,70 300,70 9,70 300,70 9,70 300,70
Stravovanie – pri odbere racionálnej stravy (R, O, V) 6,55 203,05 6,55 203,05 6,55 203,05
Služby (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva) 0,50 15.50 0,60 18,60 0,70 21,70
Spolu 22,75 705,25 20,75 643,25 19,95 618,45

ĎALŠIE ČINNOSTI

Úschova cenných vecí 0 €
Spracovanie agendy 50 €/klient jednorázový poplatok

Najčastejšie otázky

  • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
    Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

    Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
    ...
Všetky otázky