Stravovanie

Strava podávaná klientom v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Benetrix n. o. , je vždy čerstvá a prispôsobená individuálnym potrebám klienta.


Okrem podávanej racionálnej stravy zohľadňujeme diétu diabetickú, šetriacu, kašovitú, tekutú.


Pitný režim je v našom zariadení samozrejmosťou a klientovi je pri výdaji stravy vždy ponúknutý nápoj v dostatočnom množstve  podľa potreby.


 • Celodenná strava (racionálna, diabetická, šetriaca, kašovitá) 3x denne, podľa jedálneho lístka. Pre diabetikov je za príplatok zabezpečená strava na viac (desiata, olovrant, druhá večera).
 • Stravu je možné odhlásiť minimálne 2 dni vopred.
 • V prípade neodhlásenia stravy vopred v stanovenom termíne sa bude účtovať dovezená strava.
 • Donesenie domácej stravy je povolené, pričom túto stravu je už prísne zakázané ďalej skladovať na izbe z hygienických dôvodov.
 • Ak je zákaz návštev v zariadení z vážnych dôvodov, tento zákaz sa vzťahuje aj na donášanie stravy do zariadenia.

Časový harmonogram vydávania stravy klientom v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Benetrix, n. o.

Raňajky od 07:30 do 08:30 hod.
Obed od 11:30 do 13:00 hod.
Večera od 17:00 do 18:30 hod.
Druhá večera od 20:00 do 21:00 hod.


Najčastejšie otázky

 • Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana
  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa §74 odsek 5 zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách.
  • Kompletne vypísanú Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov BENETRIX – Priekopa.
  • Občiansky preukaz.
  • Občiansky preukaz príbuzného, ktorý bude podpisovať Dohodu o pristúpení k záväzku.
  • Preukaz poistenca.
  • Preukaz ZŤP – ak je občan jeho držiteľom.
  • Fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku.
  ...
Všetky otázky