Domáci poriadok

BENETRIX, n. o.
Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Priehradná 9A, 036 01 Martin

Smernica č. 3/2018
o domácom poriadku Verzia: Originál

SMERNICA

č. 3/2018

DOMÁCI PORIADOK

Vypracoval Posúdil a schválil
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Šimičák Miroslav Toroňa
Dátum: 16.12.2018 16.12.2018
Podpis:

DOMÁCI PORIADOK

Článok 1

Základné ustanovenia

V Zariadení sociálnych služieb BENETRIX, n.o. (ďalej len zariadenie sociálnych služieb), sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

 

V Zariadení pre seniorov BENETRIX, n.o. (ďalej len zariadenie sociálnych služieb – ZSS), sa poskytuje sociálna služba:

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

 

V zariadení opatrovateľskej služby BENETRIX, n.o. (ďalej len zariadenie sociálnych služieb – ZSS), sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy číslo 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

 

V zariadení sociálnych služieb sa
a) poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
8. osobné vybavenie,

 

 1. b) zabezpečuje:
  pracovná terapia,
  2. záujmová činnosť,
 2. c) utvárajú podmienky na:
  vzdelávanie,
  2. úschovu cenných vecí.

Primárne ciele poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb sú: </strong

 • poskytovať prijímateľom služby takú podporu a pomoc, ktorá by im umožňovala zachovať si v čo najväčšej miere pozitívne stránky doterajšieho spôsobu života;
 • usilovať o to, aby sa prijímatelia služieb pre svoje telesné, zmyslové, zdravotné, či sociálne postihnutie nedostali do sociálnej izolácie a pokiaľ by sa tak stalo, pomáhať im z tejto situácie nájsť východisko;
 • usilovať sa o zachovanie, poprípade zvýšenie sebestačnosti prijímateľov služby;
 • vytvárať príjemné prostredie.

 

Ďalšie ciele sú:

 

 • poskytovať kvalitné sociálne služby, „šité na mieru“ prijímateľom, teda podľa individuálnych potrieb a schopností prijímateľa;
 • usilovať o zachovanie väzieb prijímateľa služby s rodinou a s prirodzeným prostredím, usilovať o využívanie miestnych sietí, ktoré poskytujú služby verejnosti (kaderníctvo, pedikúra, knižnica, kultúrny dom);
 • zabezpečiť prijímateľom primeranú podporu pri stravovaní, hygiene a zabezpečovaní ostatných životných potrieb;
 • prijímateľov služby primerane aktivizovať k účasti na voľnočasových aktivitách.

 

Cieľom je spokojnosť prijímateľov, možnosť ich sebarealizácie, čo najvyššia možná miera ich samostatnosti a podpora bežného spôsobu života.

 

Zariadenie sociálnych služieb sa usiluje o vytváranie príjemného domáceho prostredia a podporuje aktívny, dôstojný a čo najviac samostatný život svojich prijímateľov služieb. Umožňuje im slobodne uplatňovanie náboženského presvedčenia a aktivít s ním spojené.

 

 1. V zariadení sociálnych služieb je poskytovaná výlučne individuálna starostlivosť. Podmienky a náležitosti poskyto­va­nia služieb fyzickej osobe sú zakotvené v zmluve medzi poskytovateľom (zariadenie sociálnych služieb) a prijímateľom (klientom). Zariadenie sociálnych služieb nezastrešuje zdravotnícku starostlivosť a nie je v kompetencií zariadenia samostatne riešiť zdravotný stav prijímateľa.

 

 1. Zamestnanci zariadenia sociálnych služieb majú povinnosť rešpektovať dôstojnosť prijímateľov ako aj ich rozdielnu dispozíciu v uspokojovaní životných potrieb a uplatňovaní svojich ľudských práv a slobôd. Je ich povinnosťou poznať potreby a preferencie prijímateľov a napomáhať im k ich uspokojovaniu s akcentom na čo najvyšší stupeň plnohodnotného a dôstojného života prijímateľov v podmienkach zariadenia sociálnych služieb.

 

 1. Zamestnanci a prijímatelia zariadenia sociálnych služieb sú povinní dôsledne dodržiavať ustanovenia tohto domáceho poriadku a usilovať sa o dobré spolunažívanie a vzájomnú spoluprácu. Zariadenie sociálnych služieb je povinné rešpektovať individuálnu duševnú, mentálnu a právnu spôsobilosť prijímateľa dodržiavať ustanovenia tohto domáceho poriadku.

 

 1. V prípade porušenia domáceho poriadku prijímateľom zbaveným spôsobilosti na právne úkony riaditeľ resp. ním určený pracovník bezodkladne upovedomí opatrovníka prijímateľa o charaktere a rozsahu porušenia ako aj o prípadných sankciách.

Domáci poriadok obsahuje informácie, dôležité na zabezpečenie pokojného a spokojného života a poriadku v zariadení. Sú záväzné pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb. Pravidlá vychádzajú z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie užívateľov služieb, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam s dôrazom na dodržiavanie ľudských a občianskych práv.

Článok 2

Nástup a ubytovanie prijímateľa

 1. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb prinesie:
 2. osobné dokumenty – občiansky preukaz,
 3. predbežnú prepúšťaciu správu z nemocnice, prepúšťaciu správu z nemocnice alebo zdravotnú dokumentáciu na posúdenie zdravotného stavu a o vhodnosti umiestnenia do zariadenia,

 

 1. Prijímateľ sociálnej služby pri nástupe do zariadenia sociálnych služieb prinesie:
 2. osobné dokumenty – občiansky preukaz, preukaz poistenca, občiansky preukaz príbuzného, ktorý bude podpisovať Dohodu o pristúpení záväzku,
 3. zdravotnú dokumentáciu,
 4. rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 5. rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne,
 6. doklad o bezinfekčnosti,
 7. osobné ošatenie, obuv a hygienické predmety. Ošatenie, obuv aj hygienické predmety musia byť opatrené nezmývateľnou značkou, ošatenie musí byť čisté, hygienicky nezávadné, v dobrom stave a vhodné na pranie v automatickej práčke,
 8. prijímateľ sociálnej služby alebo rodinní príslušníci obnovu osobného ošatenia, obuvi a hygienických predmetov si zabezpečujú individuálne z vlastných prostriedkov.

 

 1. Prijímatelia zariadenia sociálnych služieb sú ubytovaní v zariadení na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v jedno, dvoj a trojposteľových izbách so sociálnym zariadením.

 

 1. Zariadenie sociálnych služieb je pri umiestnení prijímateľa do izby povinné rešpektovať potreby a záujmy konkrétneho prijímateľa a spoluvytvárať tak podmienky pre uspokojovanie potrieb prijímateľa a dobrého spolunažívania prijímateľov navzájom.

 

 1. Zariadenie sociálnych služieb je povinné odovzdať prijímateľovi posteľ v pridelenej izbe spolu s príslušenstvom v stave spôsobilom pre jej užívanie. O umiestnení prijímateľa na izbu je vedený záznam u sociálnej pracovníčky.

 

 1. Veci, ktoré si priniesol do domova musia byť označené menom prijímateľa. Veci pridelené prijímateľovi behom pobytu v domove (šatstvo, obuv, bielizeň) sa musia označiť skôr uvedeným spôsobom a zaevidovať na osobnú kartu obyvateľa.

 

 1. Údržbu bytových priestorov a spoločných priestorov vykonáva a zabezpečuje zariadenie sociálnych služieb na svoje náklady. Prijímateľ je povinný zistené závady vo svojej pridelenej izbe oznámiť bez meškania službukonajúcemu zamestnancovi, ktorý ju zapíše do príslušného zošita údržbárskych a opravárskych prác príslušného poschodia. Zároveň zabezpečí jej odstránenie podľa závažnosti. V prípade, že je závada v pridelenej izbe zistená pracovníkom zariadenia sociálnych služieb postupuje pracovník hore uvedeným spôsobom.

 

 1. Prijímateľ zariadenia sociálnych služieb nesmie bez súhlasu kompetentného pracovníka vykonávať vo svojej izbe žiadne zmeny alebo iné úpravy, ako aj akýmkoľvek spôsobom zasahovať do zariadení a priestorov zariadenia sociálnych služieb. V opačnom prípade môže zariadenia sociálnych služieb požadovať od prijímateľa uvedenie vykonanej zmeny do pôvodného stavu na jeho náklady.

 

 1. Pri používaní spoločných priestorov a zariadení prijímateľ zariadenia nesmie byť obmedzený alebo z nich vylúčený.

 

 1. Spoločné priestory (vchod, chodby, schodištia, priestory pod schodišťami, spoločenské miestnosti, balkóny a pod.) nesmú byť založené vecami prijímateľov zariadenia. Umiestnenie akýchkoľvek predmetov, nepatriacich k vybaveniu zariadenia sociálnych služieb v spoločných priestoroch, nie je dovolené. Výnimky povoľuje riaditeľ.

 

 1. Prijímateľ služby sa po príchode do zariadenia ubytuje v izbe, ktorú mu ponúkne zodpovedný zamestnanec na základe dohody. Pri ubytovaní sa prihliada na jeho zdravotný stav a tiež na kompatibilitu s povahou spolubývajúceho, či spolubývajúcich. V deň príchodu do zariadenia riaditeľ v spolupráci so sociálnou pracovníčkou a s novým prijímateľom služby uzavrie Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb (s obsahom tejto Zmluvy bol oboznámený už vopred). Sociálna pracovníčka rovnako zoznámi prijímateľa služby ako aj platiteľa úhrad s Domácim poriadkom, čo prijímateľ aj platiteľ úhrad potvrdia svojim podpisom.

 

 1. Predmety, ktoré si prijímateľ chce do zariadenia sociálnych služieb priniesť ako aj ich prípadná inštalácia podliehajú schváleniu poskytovateľa, ktoré musí byť písomne udelené vopred; patrí sem napríklad televízny prijímač, rozhlasový prijímač, videoprehrávač, CD prehrávač alebo obrazy, prípadné drobný kus nábytku. V prípade ich funkčnej nespôsobilosti, alebo funkčnej chyby je povinný tieto predmety prijímateľ na vlastné náklady odstrániť.

 

 1. Každú zmenu prevzatého ošatenia a osobných vecí prijímateľa sú rodinní príslušníci povinní hlásiť službukonajúcemu zamestnancovi. Zariadenie sociálnych služieb neručí za prípadnú stratu, alebo krádež. Zoznam vecí, ktoré si prijímateľ prináša do zariadenia je súčasťou osobného spisu prijímateľa.

 

 1. Prijímateľ si do zariadenia sociálnych služieb nemôže priniesť domáce zvieratá, vtáky, exotické zvieratá. Výnimku môže povoliť len riaditeľ zariadenia sociálnych služieb, a to na základe povolenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

 1. V zariadení sociálnych služieb nie je dovolené vlastniť nebezpečné predmety, strelné zbrane, chemikálie, veci hygienicky závadné alebo vzbudzujúce odpor, veci v nadmernom množstve, elektrospotrebiče pre vlastnú potrebu len so súhlasom riaditeľa. Na výzdobu izby môže prijímateľ po dohode použiť vlastné predmety (obrazy, textílie, sošky…).

 

 1. Všetky cennosti, ktoré si so sebou prijímateľ služby prinesie, budú zapísané do Protokolu o úschove dokladov, hotovostí a cenných vecí prijímateľa a uložené na miesto na to určené. V Protokole o úschove dokladov, hotovostí a cenných vecí sú evidované všetky cenné veci, vrátene cenných vecí, prinesených v priebehu pobytu. Pokiaľ si prijímateľ bude priať starať sa o svoje cennosti sám, bude toto uvedené v Protokole o úschove dokladov, hotovostí a cenných vecí, vrátane podpisu prijímateľa. Súpis všetkých cenností vykonáva sociálny pracovník za prítomnosti svedka. Súpis osobných vecí si zabezpečujú príbuzní prijímateľa.

Čl. 3

Bývanie

 1. Bývaním sa rozumie užívanie podlahovej plochy obytnej izby, spoločných priestorov, prevádzkových zariadení a príslušenstva spoločných priestorov a vecných plnení spojených s bývaním a vybavením izieb prijímateľov. Súčasťou vybavenia izby prijímateľa je: posteľ, matrac, elektrické polohovacie príslušenstvo postele, paplón, vankúš, obliečky a prestieradlo, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa, zariadenie alarmu privolania pomoci pri posteli.

 

 1. Prijímateľa služby možno v priebehu pobytu premiestniť na inú izbu aj bez jeho súhlasu, pokiaľ to vyžaduje jeho zdravotná indikácia, alebo zdravotná indikácia jeho spolubývajúceho. Taktiež možno prijímateľa sociálnej služby premiestniť na inú izbu v prípade neprispôsobenia sa svojmu spolubývajúcemu.

 

Čl. 4

Základné povinnosti prijímateľov

 

 1. Prijímatelia zariadenia sociálnych služieb sú povinní rešpektovať zásady spolunažívania a svojím konaním nesmú obmedzovať či ohrozovať iných prijímateľov či zamestnancov pri výkone pracovných povinností.

 

 1. Prijímatelia sú povinní rešpektovať denný režim zariadenia sociálnych služieb a nočný kľud.

 

 1. Prijímatelia sú povinní dodržiavať vlastný liečebný a dietetický režim.

 

 1. V zariadení sociálnych služieb je doporučené nepožívať alkoholické nápoje a fajčiť v priestoroch budovy.

 

 1. Vzájomné obchodovanie medzi prijímateľmi so snahou o neprimeraný zisk je prísne zakázané.

 

 1. Dodržiavanie zásad osobnej hygieny a primeraného odievania je povinnosťou prijímateľa.

 

 1. Prijímatelia by nemali vedome poškodzovať majetok zariadenia sociálnych služieb a svojvôľou či nedbanlivosťou znečisťovať budovu a areál zariadenia sociálnych služieb.

 

 1. Prijímatelia môžu opustiť areál zariadenia sociálnych služieb (napr. vychádzka, osobný nákup, prípadne akýkoľvek iný účel) len so súhlasom službukonajúceho zamestnanca a v prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony v doprovode zamestnanca zariadenia sociálnych služieb (ak sú na to vytvorené podmienky), resp. opatrovníka či priameho príbuzného, ktorý postupuje spôsobom totožným ako u svojprávneho prijímateľa.

 

 1. Prijímateľ zariadenia sociálnych služieb, ak sa zdržuje mimo domova viac ako 6 hodín, je povinný oznámiť riaditeľovi, prípadne ním poverenému pracovníkovi miesto a predpokladaný čas pobytu mimo domova, čo je v záujme samotného obyvateľa pre prípad, že dôjde k nepredvídaným okolnostiam.

 

 1. Prijímatelia zariadenia sú zodpovední za veci, ktoré im prepožičal domov (zariadenie a vybavenie bytovej jednotky). Ich stratu alebo poškodenie musí obyvateľ uhradiť bez meškania zariadeniu sociálnych služieb.

 

 1. Prijímatelia zariadenia sociálnych služieb musia dodržiavať protipožiarne a bezpečnostné predpisy a v prípade ohrozenia sa nimi riadiť. V prípade potreby sú povinní zúčastniť sa i prípadných školení oboznamujúcich s týmito predpismi.

 

 1. Prijímatelia zariadenia sociálnych služieb nesmú v priestoroch zariadenia narábať s otvoreným ohňom a chemikáliami. Taktiež nesmú používať elektrické, plynové a iné spotrebiče, ktoré nie sú vybavením zariadenia sociálnych služieb a pri nástupe do zariadenia alebo v priebehu pobytu v zariadení neboli nahlásené a povolené. Výnimky povoľuje riaditeľ zariadenia.

Čl.5

Vychádzky mimo areál zariadenia sociálnych služieb

 

 1. Prijímatelia služby sa môžu voľne pohybovať po zariadení sociálnych služieb a izby môžu opúšťať podľa svojich potrieb a želaní, s výnimkou nočného pokoja a s výnimkou splnených podmienok netelesných a telesných obmedzení, ktoré ustanovuje zákon.

 

 1. Každý prijímateľ je po nástupe do zariadenia sociálnych služieb povinný v záujme svojej bezpečnosti, ohlásiť vždy odchod zo zariadenia službukonajúcemu zamestnancovi, ktorý to dá do zápisu. Súčasne oznámi aj dobu návratu.

 

 1. V záujme zachovania zdravia a života, prijímatelia služby (alebo ich zákonní zástupcovia, platiteľ úhrad) so stupňom odkázanosti VI, alebo tí, ktorí majú diagnostikované psychiatrické ochorenie, súhlasia s tým, že zariadenie sociálnych služieb môžu opúšťať iba v sprievode s dospelou osobou, ktorej meno zahlásia službukonajúcemu zamestnancovi, ktorý to dá do zápisu.

 

 1. Pri vyhlásení karantény ako aj pri obmedzení alebo úplnom zákaze návštevných hodín z dôvodu možného zvýšenia nákazu chorôb v zariadení je potrebné dodržiavať zákaz vychádzok i návštev až do odvolania. Správa o takomto nariadení bude vždy vyvesená na vstupných dverách a na webovej stránke zariadenia

 

Čl. 6

Pobyt prijímateľov služby mimo zariadenia sociálnych služieb

 1. Prijímateľ zariadenia sociálnych služieb môže na svoju žiadosť alebo so súhlasom príbuzného či zákonného zástupcu, pobývať mimo zariadenia sociálnych služieb.

 

 1. Písomne potvrdí prostredníctvom priepustky dátum odchodu a predpokladaný návrat, spolu s kontaktnou adresou a telefónnym číslom. Za evidenciu prijímateľov služby na priepustke zodpovedá službukonajúci opatrovateľ.

 

 1. Pobyt mimo zariadenia závisí od jeho zdravotného stavu.

 

 1. Prijímateľ, resp. osoba, ktorá zaňho mimo pobytu v zariadení sociálnych služieb preberá zodpovednosť, si na dobu pobytu mimo zariadenia sociálnych služieb vyžiada predpísané lieky.

 

 1. V prípade, neprítomnosti prijímateľa služby v zariadení sociálnych služieb je mu z mesačnej úhrady odrátavaná a vrátená len suma za nevyužitú a včas odhlásenú celodennú stravu (min 2 dni vopred).

 

 1. Svojvoľný odchod prijímateľa zo zariadenia je službukonajúci zamestnanec opatrovateľského úseku povinný oznámiť ihneď potom, čo sa o tom dozvedel vedúcemu opatrovateľského úseku alebo riaditeľovi, ktorí príjmu príslušné opatrenia alebo nahlásia vzniknutú situáciu najbližšiemu útvaru policajného zboru.

 

 1. Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v zariadení bez predchádzajúceho oznámenia v zmysle bodu 1 a 2, úhrada za starostlivosť v zariadení bude fakturovaná v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Čl.7

Návštevy

 

 1. Doporučené návštevné hodiny prijímatelia služby by mali dodržiavať. Pri návštevách je potrebné rešpektovať doporučenú dobu nočného pokoja, programu hygieny a aktivít. Pri mimoriadnych udalostiach ako je vyhlásenie karantény, obmedzenie alebo zakázanie návštev, návštevy musia tento príkaz brať na vedomie a rešpektovať ho. Prijímatelia môžu návštevy prijímať v priestoroch zariadenia sociálnych služieb napr. chodby, či priamo na izbách, alebo v areáli zariadenia sociálnych služieb napr. záhrade (u prijímateľa so zníženou pohyblivosťou je možnosť zapožičania invalidného vozíka).

 

 1. Návštevy nebudú povolené príbuzným, ktorí sú chorí alebo prejavujú známky choroby ani príbuzným, ktorí prejavujú známky podnapitého stavu či agresie.

 

 1. Návštevy nemôžu rušiť pokoj a poriadok v zariadení sociálnych služieb. Prosíme o rešpektovanie súkromia spolubývajúcich prijímateľov, k návštevám vo večerných hodinách je vhodné využívať spoločné priestory (sedacie kúty, jedáleň a spoločenské miestnosti).

 

 1. Prehliadka zariadenia sociálnych služieb bez súhlasu riaditeľa zariadenia nie je dovolená. Prijímatelia vo vlastnom záujme dbajú na dodržiavanie tejto zásady. Výnimku tvoria zamestnanci nadriadených, revíznych a kontrolných orgánov a určení zamestnanci zariadenia.

 

 1. Platiteľ úhrad (či iná návšteva prijímateľa) a prijímateľ (podľa individuálnych možností) berú na vedomie, že nebudú vstupovať do služobných priestorov a priestorov vyhradených personálu.

 

 1. Počas podávania raňajok, obedov a večerí, návšteva prijímateľa rešpektuje zákaz vstupu do priestorov jedálne

 

Čl.8

Úschova cenných a iných vecí

 1. Prijímateľ má možnosť, počas poskytovania starostlivosti v zariadení, uschovať si finančnú hotovosť, ceniny a cenné predmety do trezoru nachádzajúceho sa v zariadení na základe písomnej žiadosti o úschovu s presným popisom a počtom cenností a finančnej hotovosti.

 1. Písomnú žiadosť o úschove prijíma poverený pracovník zariadenia sociálnych služieb.

 1. Poverený pracovník zariadenia sociálnych služieb, ktorý cenné veci do úschovy prijíma ich označí tak, aby sa vylúčila ich zámena.

 1. Evidencia cenín, cenných predmetov a finančnej hotovosti prevzatých do úschovy sa vedie na Protokole o úschove dokladov, hotovostí a cenných vecí.

 1. Prijímateľ služby má právo kedykoľvek požiadať o vydanie uložených vecí a finančnej hotovosti. Bez súhlasu prijímateľa, alebo jeho zákonného zástupcu (platiteľa úhrad) nesmú iní príbuzní s peniazmi ani cennosťami manipulovať, ani im nebudú poskytované informácie o stave účtu prijímateľa. Pri neprítomnosti prijímateľa v súvislosti s hospitalizáciou v nemocnici, alebo pobyte mimo zariadenia sociálnych služieb je sociálna pracovníčka povinná zabezpečiť jeho osobné veci a cennosti proti strate.

 1. V prípade, že sa prijímateľ rozhodne mať hotovosť, alebo iné cennosti pri sebe, zodpovedá za ne sám.

 1. Za finančnú hotovosť, ceniny a cenné predmety, ktoré si prijímateľ, platiteľ úhrad, či prípadne iní rodinní príslušníci neuložia počas pobytu prijímateľa v trezore zariadenia sociálnych služieb, poskytovateľ nepreberá hmotnú zodpovednosť a nebude ani uhrádzať vzniknutú škodu v prípade straty.

 

Čl. 9

Stravovanie

 1. Stravovaním sa rozumie poskytovanie stravovania v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa, ktorému sa stravovanie poskytuje, a podľa potravinových jednotiek: v rámci celodenného stravovania sa poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a dve vedľajšie jedlá pri diabetickej, bielkovinovej a pri výživnej diéte. Za potravinovú jednotku sa považuje finančná norma priemerných nákladov na potraviny a suroviny. Základná stravná jednotka je raňajky, obed, večera. V prípade záujmu je možnosť doobjednania desiaty, olovrantu a suchej večere a II. večere.

 

 1. Dodávateľ stravy: Strava je dodávaná externým dodávateľom vybratým na základe výberového konania. Pri výbere dodávateľa stravy sa prihliada na cenu stravnej jednotky na deň a počet výberu hlavného jedla.

 1. Prijímateľ je povinný odoberať 2 jedlá denne, z toho jedno hlavné (obed alebo večera).

 1. Strava je v zariadení sociálnych služieb svojím zložením, množstvom a úpravou prispôsobená prijímateľom a ich zdravotnému stavu. O diétnom stravovaní rozhoduje lekár, spoločne s klientom. Nedodržiavaním diétneho stravovania sa porušuje liečebný režim nariadený lekárom. Strava je podávaná v jedálni a na iných, k tomu vyhradených miestach. Prijímatelia služby, ktorí majú zníženú pohyblivosť dostávajú stravu k lôžku. Pokiaľ to vyžaduje zdravotný stav, personál zariadenia sociálnych služieb zabezpečuje kŕmenie a dokrmovanie klientov, vrátane podávania nápojov.

 

 1. Jedálny lístok: Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Týždenný jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Jedálny lístok zostavuje dodávateľ stravy, ktorý je odsúhlasený diabetológom. Na obed je výber z 2 jedál, z ktorých stravovacia komisia vyberie na výber klientom dve (mäsité a bezmäsité). Jedálny lístok musí byť schválený a podpísaný riaditeľom ZSS BENETRIX, n.o. a vystavený na viditeľnom mieste k nahliadnutiu. Zmenu v jedálnom lístku si dodávateľ vyhradzuje.

 

 1. Stravovacia komisia: Stravovacia komisia je pomocným orgánom riaditeľa ZSS BENETRIX, n.o. pre skvalitnenie stravovania v ZSS a je zložená z 6-tich členov, ktorých vymenúva riaditeľ. Členmi stravovacej komisie sú: vrchná sestra, sociálny pracovník, pracovník výdajne stravy a traja zástupcovia prijímateľov sociálnej služby v ZSS BENETRIX, n.o.

Úlohy komisie

 • Spolupracuje s riaditeľom zariadenia a napomáha pri úspešnej spokojnosti v stravovaní.
 • Prerokúva požiadavky a návrhy prijímateľov.
 • Presadzuje návrhy a požiadavky prijímateľov pre skvalitnenie podávanej stravy.
 • Spolupracuje pri vytváraní kultúrneho prostredia, estetiky stolovania.
 • Vyjadruje sa k návrhom jedálneho lístka
 • Komisia má právo hodnotiť a vyjadrovať sa k:
 1. kvalite podávanej stravy,
 2. pitného režimu,
 3. formálnej a obsahovej stránke jedálneho lístka,

Práva a povinnosti členov stravovacej komisie

 

 1. Predseda komisie:
 2. zodpovedá za činnosť komisie,
 3. zvoláva komisiu písomnou pozvánkou alebo inou preukázateľnou formou,
 4. vedie rokovanie komisie a zodpovedá za kvalitu práce komisie a za objektívnosť pri posudzovaní predkladaných žiadostí,
 5. zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia komisie,
 6. predkladá riaditeľovi zariadenia zápisnice zo zasadnutí komisie,
 7. predkladá riaditeľovi zariadenia návrhy na riešenie problémov v oblasti stravovania
 8. v prípade pretrvávania nedostatkov podáva so súhlasom riaditeľa zariadenia podnet na vykonanie odbornej kontroly.

 

 1. Podpredseda komisie
 2. v prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho povinnosti a kompetencie na zasadnutí komisie.

 

 1. Členovia komisie:
 2. sú povinní aktívne sa zúčastňovať na zasadnutia komisie a plniť úlohy uvedené v úlohách komisie,
 3. sú oprávnení predkladať iniciatívne návrhy a podnety, ktoré sa týkajú úloh komisie,
 4. oboznamujú riaditeľa zariadenia s uzneseniami prijatými na zasadnutí komisie.

 

 1. Tajomník komisie
 2. je poverený riaditeľom zariadenia z členov komisie,
 3. zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti komisie,
 4. je povinný zúčastňovať sa na zasadnutia komisie a pripravovať zápis z jej rokovania,
 5. archivuje zápisnice zo zasadnutí stravovacej komisie najmenej 1 rok.

Zasadnutie komisie

 1. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie v spolupráci s tajomníkom komisie spravidla 1x mesačne, minimálne však 4 krát v roku.
 2. Komisia je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Ak počas rokovania komisie poklesne počet prítomných pod polovicu, predseda preruší zasadnutie.
 3. Zasadnutia komisie sú neverejné. Zápisy zo zasadnutí sa predkladajú riaditeľovi zariadenia.
 4. Požiadavky prijímateľov sú na stravovacej komisií predkladané prostredníctvom ich zástupcov.
 5. Z každého rokovania pripravuje tajomník zápis, ktorý podpíše predseda komisie. Zápis s prezenčnou listinou sú súčasťou dokumentácie predkladanej riaditeľovi. V zápise sú uvedené všetky dôležité rozhodnutia komisie.

 

 1. Domáca strava: Donesenie domácej stravy je povolené, pričom túto stravu je už prísne zakázané ďalej skladovať na izbách z hygienických dôvodov. Podávanie a skladovanie domácej stravy nie je v kompetencii personálu zariadenia. Vo výnimočných prípadoch je možné udeliť výnimku po konzultácii s hlavnou sestrou zariadenia.

 

 1. Uskladnenie potravín: Potraviny môžu prijímatelia sociálnej služby ukladať len na miesta k tomu určené. Nepoužité zvyšky jedál sa odkladajú do určených nádob, nesmú sa ponechávať v izbách, na chodbách, balkónoch a pod. Prijímatelia tiež môžu požiadať o uloženie jedla do chladničky, ktorá je k dispozícii na oddelení „A“ v jedálni, na oddelení „B“ v kuchynke a v klubovni a na oddelení „C“ v kuchynke. Každé jedlo musí byť označené menom prijímateľa.

 

 1. Odber stravy: Prijímateľ, je povinný odobrať jedlo v určenom čase. Pri hlásenom krátkodobom odchode je možné držať stravu 2 hodiny, potom sa likviduje v zmysle platných hygienických predpisov.

 

Čas podávania stravy v zariadení sociálnych služieb:

Raňajky 07:30 – 08:30 hod.

Obed 11:30 – 13:00 hod.

Večera 17:00 – 18:30 hod.

Suchá večera 17:00 – 18:30 hod.

 1. večera 20:00 – 21:00 hod.

 

 1. Kontrola potravín: Pracovníci zdravotného úseku majú (najmä) z hygienických dôvodov právo za prítomnosti prijímateľa, resp. za prítomnosti sociálneho pracovníka skontrolovať potraviny uložené na izbách prijímateľov.

 

 1. Odhláška stravy: Prijímatelia služby, ktorí opúšťajú zariadenie na celý deň, môžu odhlásiť len celodennú stravu a nahlásiť to musia minimálne 2 dni vopred. Pri neplánovanej hospitalizácii stravu odhlasuje službukonajúca ošetrovateľka a to zápisom na tlačivo na to určené.

Čl.10

Obslužné činnosti

 

 1. Zabezpečenie kŕmenia, obliekania, vyzliekania, umývania, česania, prania osobnej a posteľnej bielizne a jej žehlenia, upratovanie sú zahrnuté do obslužných a iných činností, ktoré sú spoplatnené v mesačnom paušálnom predpise (ďalej MPP). V prípade záujmu prijímateľa môže poskytovateľ zabezpečiť aj strihanie vlasov, pedikúru a manikúru. Tieto služby sú zabezpečované na základe dodávateľskej zmluvy s treťou osobou, ale vždy na základe žiadosti – objednávky prijímateľa. Náklady na strihanie vlasov, pedikúru a manikúru zabezpečené tretími osobami nie sú zahrnuté v MPP a platiteľ úhrad sa zaväzuje uhradiť náklady na tieto služby osobitne z tzv. depozitného účtu.

 

 1. V zariadení sociálnych služieb sa starajú všetci o osobnú hygienu, o čistotu šatstva, bielizne, obuvi a o poriadok na izbách a v priestoroch určených na zdravotné a ošetrovateľské úkony centra. Pokiaľ nie je prijímateľ zariadenia sociálnych služieb schopný sa o hygienu postarať, zabezpečí to personál. Sprchovanie je realizované podľa potrieb prijímateľov, najmenej však

1 x týždenne. Pokiaľ má prijímateľ záujem a jeho zdravotný stav to dovoľuje, má možnosť sprchovať sa sám. V prípade potreby pri sprchovaní pomôže personál. K dodržiavaniu osobnej hygieny patrí holenie, strihanie a pedikúra zabezpečované treťou osobou. Podrobnosti o poskytovaní týchto služieb nahlasuje prijímateľom vrchná sestra.

 

 1. Osobnú bielizeň a šatstvo si každý prijímateľ vymieňa podľa potreby osobne, alebo podľa zdravotného stavu s pomocou personálu. Pranie a sušenie bielizne a šatstva na izbách je zakázané. Každý prijímateľ po dohode umožní personálu dohliadnuť na dodržiavanie hygieny v nočných stolíkoch. Kto nie je schopný si upratať nočný stolík, pomôže mu pritom personál zariadenia. V celom objekte je udržiavaný poriadok a čistota. Všetky miestnosti sa pravidelne vetrajú, bežné upratovanie sa vykonáva denne.

 

 1. Posteľná bielizeň sa vymieňa 1x týždenne. Výmena posteľnej bielizne viac ako 8x do mesiaca nie je zahrnutá v MPP, každá výmena posteľnej bielizne nad štandard sa dopláca podľa cenníka práčovne.

 

 1. V objekte platí zákaz fajčenia. Fajčenie je možné len v záhrade a mieste k tomu vyhradenom. V záujme bezpečnosti je zakázané používanie zápaliek v zariadení sociálnych služieb. Zapaľovanie sviečok je dovolené len personálu zariadenia. Pohyb po objekte s otvoreným ohňom je zakázaný.

 1. Používanie elektrických spotrebičov je potrebné nahlásiť sociálnej pracovníčke. Môžu byť používané iba tie spotrebiče, ktoré prešli pravidelnou ročnou revíziou a sú v zozname z revízie.

Čl.11

Doba nočného pokoja v zariadení

 

Doba nočného pokoja je stanovená od 20.00 hod. do 06.00 hod. V dobe nočného pokoja nesmú byť prijímatelia rušení, s výnimkou nočnej návštevy personálu, nutnosti podávania liekov alebo v prípade poskytnutia nutnej starostlivosti.

Čl. 12

Aktivačné programy a záujmová činnosť

 1. Prijímatelia služieb sa podľa svojho záujmu a zdravotného stavu môžu zúčastniť akcií organizovaných zariadením sociálnych služieb. Akcie sa konajú na základe ich prianí a požiadaviek. Pokiaľ prijímateľ prejaví záujem zúčastniť sa akcie a jeho pohyblivosť je obmedzená, pomôže mu personál. Informácie o aktivačných programoch pre prijímateľov sú priebežne vyvesené na informačných tabuliach a informujú o danom programe aj sociálne pracovníčky ústnym podaním.

 

 1. Súčasťou zariadenia sociálnych služieb sú spoločenské miestnosti, kde je umiestnená knižnica kam majú prijímatelia stály prístup. Tieto miestnosti sú tiež využívané pre záujmovú činnosť – pletenie, vyšívanie, maľovanie atď. Program zabezpečujú sociálne pracovníčky.

 

 1. Prijímateľ môže so súhlasom riaditeľa zariadenia sociálnych služieb a následne po dohode s ostatnými spolubývajúcimi na izbe používať svoj televízor, rozhlasový prijímač, a pod. Nesmie tým však rušiť pokoj ostatných. Televízor je možné sledovať i v spoločenskej miestnosti a sedacích kútoch.

 

 1. Prijímatelia služby môžu používať vlastné mobilné telefóny. Vlastné knihy si môže každý, v primeranom množstve ponechať u seba. Prijímatelia majú možnosť zakúpenia si dennej tlače a časopisov prostredníctvom sociálnej pracovníčky.

 

 1. Prijímateľ má možnosť venovať sa svojej záujmovej činnosti, pokiaľ táto činnosť, alebo jej rozsah nie sú na úkor zdravia, nenarušuje ňou pokoj, alebo neohrozuje zdravie ostatných prijímateľov služby, zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, alebo iných osôb a pokiaľ to podmienky dovoľujú. Spoločnú záujmovú činnosť koordinujú sociálne pracovníčky.

 

 1. Na účely skvalitnenia služieb v oblasti aktivačných programov, záujmových činností a akcií organizovaných zariadením sociálnych služieb je zriadený výbor obyvateľov.

 

 1. Výbor obyvateľov zvoláva písomne raz za štvrťrok predseda – sociálna pracovníčka.

 

 1. Výbor obyvateľov pozostáva z predsedu – sociálna pracovníčka, podpredsedu výboru – odborný pracovník (sociálny pracovník, opatrovateľ, zdravotnícky asistent) a 3 členov výboru z radov obyvateľov.

 

Predseda výboru:

 1. zodpovedá za činnosť výboru,
 2. zvoláva výbor písomnou pozvánkou alebo inou preukázateľnou formou,
 3. vedie rokovanie výboru a zodpovedá za kvalitu práce výboru a za objektívnosť pri posudzovaní predkladaných žiadostí,
 4. zodpovedá za administratívne a organizačné zabezpečenie činnosti komisie,
 5. je povinný zúčastňovať sa na zasadnutia komisie a pripravovať zápis z jej rokovania,
 6. archivuje zápisnice zo zasadnutí stravovacej komisie najmenej 1 rok.
 7. zodpovedá za vypracovanie záverečného uznesenia výboru,
 8. predkladá riaditeľovi zariadenia zápisnice zo zasadnutí výboru,
 9. predkladá riaditeľovi zariadenia návrhy na riešenie problémov v danej oblasti.

 

Podpredseda výboru:

 1. v prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho povinnosti a kompetencie na zasadnutí výboru.

 

Členovia výboru:

 1. sú povinní aktívne sa zúčastňovať na zasadnutia výboru a plniť úlohy uvedené v úlohách výboru,
 2. sú oprávnení predkladať iniciatívne návrhy a podnety, ktoré sa týkajú úloh výboru,
 3. oboznamujú riaditeľa zariadenia s uzneseniami prijatými na zasadnutí výboru.

 

Čl. 13

Poštové zásielky

Poštové zásielky sú prijímateľom doručované podľa pravidiel Slovenskej pošty alebo inou doručovateľskou spoločnosťou:

 1. Poštové doporučené zásielky vr. peňažných si prijíma prijímateľ osobne alebo poverený pracovník na základe overeného plnomocenstva.
 2. Obyčajné poštové zásielky preberá poverený pracovník zariadenia sociálnych služieb. Prijatá pošta bude bezodkladne roznesená prijímateľom zariadenia sociálnych služieb.
 3. Obsah poštových zásielok je predmetom listového tajomstva – personál zariadenia sociálnych služieb žiadnym spôsobom nekontroluje obsah zásielok pred ich odovzdaním prijímateľovi.
 4. Prijímateľom, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní prísť si prevziať zásielky sú tieto

doručované na izbu.

 

Čl. 14

Sťažnosti

Sťažnosť na kvalitu alebo spôsob poskytovania sociálnych služieb môže podať každý prijímateľ služieb v zariadení sociálnych služieb.

 

 1. Sťažnosť sa podáva buď osobne, písomne, alebo prostredníctvom nezávislého zástupcu, ktorého si sám zvolí (napr. rodina).
 2. Sťažnosť bude vždy riešená do 30 dní a prijímateľ bude s výsledkom riešenia oboznámený písomne.
 3. Pripomienky a sťažnosti prijímateľov, opatrovníkov či príbuzných na kvalitu, spôsob poskytovania sociálnych služieb alebo na jednanie zamestnancov zariadenia, môžu byť prednesené riaditeľovi ZPS a ZOS, vedúcemu sociálneho úseku, vedúcemu zdravotného úseku, alebo zriaďovateľovi.
 4. Zariadenie má zriadené schránky na podnety, ktoré sú umiestnené na každom oddelení na viditeľnom mieste v priestore pred výťahom. Raz za mesiac sa podnety zo schránok vyberú za prítomnosti: riaditeľa zariadenia, vedúci sociálneho úseku, 2 zástupcovia z radov obyvateľov.
 5. Zariadenie má zriadenú evidenciu sťažnosti, v ktorej eviduje, dátum podania sťažnosti, meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, predmet sťažnosti a ostatné náležitosti upravené zákonom číslo 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.
 6. Pokiaľ sťažovateľ s vybavením žiadosti nebude spokojný, má možnosť dovolávať sa svojich práv u zriaďovateľa BENETRIX, n. o.
 7. Evidencia sťažnosti je u pracovníka zodpovedného za kvalitu poskytovania sociálnej služby – riaditeľom poverený pracovník sociálneho úseku.
 8. Drobné pripomienky a sťažnosti rieši zodpovedný pracovník sociálneho úseku operatívne v spolupráci so zodpovednými zamestnancami. Ak ide o závažnejší nedostatok je riaditeľ zariadenia povinný riešiť sťažnosť’ v zmysle platných predpisov.

Čl. 15

Zodpovednosť a škody

 1. Prijímateľ, resp. jeho zákonný zástupca alebo platiteľ úhrad, zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí, či už úmyselne, či z nedbalosti na majetku zariadenia sociálnych služieb ako aj na majetku alebo zdraví spoluobyvateľov, zamestnancov aj iných osôb.
 2. Ak spôsobí škodu viac prijímateľov, zodpovedajú za ňu všetci spoločnou zodpovednosťou.
 3. Prijímateľ je povinný upozorniť personál na škodu, ktorá vznikla jeho zavinením.
 4. Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby, alebo v súvislosti s ňou, okrem náhrady cenných vecí a hotovosti ktorej o úschovu nepožiadal.

 

Čl. 16

Opatrenia proti porušeniam Domáceho poriadku

 

Za hrubé a závažné porušenie domáceho poriadku sa považuje:

 

 1. ak sa obyvateľ opakovane dlhodobo zdržuje mimo zariadenia sociálnych služieb a neoznámi riaditeľovi, resp. ním určenému zástupcovi, miesto a predpokladaný čas mimo domova,
 2. fyzické útoky na personál, spolubývajúcich prípadne návštevníkov,
 3. akékoľvek neoprávnené a hrubé verbálne napádanie zamestnancov zariadenia alebo iných obyvateľov,
 4. nadmerné požívanie alkoholických nápojov, agresívne správanie a pod.,
 5. neakceptovanie života v zariadení, neochota prispôsobiť sa podmienkam, hrubé porušovanie dobrých mravov a pod.,
 6. neplatenie včasnej úhrady za poskytované sociálne služby,
 7. porušenie zákazu fajčenia v priestoroch na to nevyčlenených,
 8. ohrozovanie svojim konaním seba, alebo ostatných prijímateľov služby, personál, či iné osoby
 9. ničenie majetku zariadenia sociálnych služieb…

 

 1. Pri nadmernom používaní alkoholických nápojov a pri následnom stave opitosti, keď prijímateľ nedbá na pokyny personálu, chová sa výtržnícky, ohrozuje ostatných prijímateľov alebo personál – budú k spolupráci privolaní príslušníci PZ SR. O uvedenom správaní bude spísaný písomný záznam (službukonajúci pracovník opatrovateľského úseku, sociálny pracovník).

 

 1. V prípade prijímateľa, ktorý opakovane porušuje predpisy, domáci poriadok, správa sa neprístojne, hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolunažívanie a zodpovedným sociálnym pracovníkom sa nepodarilo zjednať nápravu, pristúpi sa k týmto opatreniam:

 

 1. ústny pohovor na úrovni riaditeľa, o ktorom bude spracovaný písomný záznam za účasti zodpovedných pracovníkov sociálneho úseku,
 2. určenie jednorazovej úhrady za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny

alebo upratovanie častejšie ako je stanovené osobitným predpisom v prípadoch, ku

ktorým došlo v priamej súvislosti s napr. nadmerným požitím alkoholického nápoja, omamnej látky, drogy a pod, ktorú je prijímateľ povinný uhradiť ako jednorazovú úhradu do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,

 1. písomné napomenutie prijímateľa služieb a v kópii aj platiteľa úhrad,
 2. návrh na ochrannú liečbu po dohovore s lekárom,
 3. podanie trestného oznámenia,
 4. v prípade neuhradenia škôd, začatie exekučného konania,
 5. ukončenie poskytovania starostlivosti jednostranným vypovedaním Zmluvy o poskytovaní

sociálnej služby v zmysle § 74 ods. 14 písm. a) zákona číslo 448/2008 Z. z.

 

 1. O každom porušení domáceho poriadku prijímateľom bude urobený zápis službukonajúcim personálom. Zápis sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých jeden sa odovzdáva sociálnemu pracovníkovi. Zápis musí obsahovať:

 

 1. meno a priezvisko prijímateľa,
 2. dátum, čas a spôsob porušenia domového poriadku,
 3. opis škôd a obslužných činnosti vykonaných zamestnancami,
 4. meno, priezvisko a podpis zodpovedného zamestnanca,
 5. mena, priezviská a podpisy dvoch svedkov.

 

Čl. 17

Spolupodieľanie sa prijímateľa na kvalite služieb

 

Prijímatelia zariadenia sociálnych služieb môžu za účelom udržiavania a zlepšovania svojho životného prostredia a celkovej prevádzky domova podávať návrhy, pripomienky, alebo sťažnosti do nato určených schránok na sťažnosti, sociálnemu pracovníkovi, prípadne u ktoréhokoľvek pracovníka, ktorý musí tento podnet postúpiť vedúcemu pracovníkovi. Zariadenie sociálnych služieb je povinné návrhy, námety, pripomienky ako i sťažnosti podávané obyvateľmi zariadenia sociálnych služieb neodkladne riešiť.

Čl. 18

Záverečné ustanovenia

 

 1. Domáci poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov, známych pohybujúcich sa v priestoroch ZSS.
 2. Domáci poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov ZSS. Porušenie ustanovení bude považované za porušenie pracovnej disciplíny.
 3. Domáci poriadok je v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Riaditeľom poverený zamestnanec sociálneho úseku oboznámi s týmto domácim poriadkom všetkých prijímateľov a zamestnancov zariadenia.
 5. Poverený sociálny pracovník oboznámi s týmto domácim poriadkom každého nastupujúceho prijímateľa.
 6. Tieto pravidlá kolektívneho súžitia sú voľne prístupné všetkým užívateľom a sú umiestnené na nástenkách v zariadení sociálnych služieb a webovej stránke BENETRIX-u.

Tento domáci poriadok nadobúda účinnosť dňom 16.12.2018.

 


Najčastejšie otázky

 • Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov
  Žiadateľ – občan – senior požiada príslušný obecný alebo mestský úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na základe tlačiva:

  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

  Na základe lekárskeho nálezu vypracuje lekársky posudok posudkový lekár obce alebo mesta príslušného podľa trvalého pobytu žiadateľa. Výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mesto) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté.
  ...
Všetky otázky