Cenník od 01.04.2023

ODBORNÉ ČINNOSTI

Pomoc pri odkázanosti IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba 6,00 4,20 3,30

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022 ( platný pre ZPS A ZOS)

 OSLUŽNÉ ČINNOSTI

Bývanie

Denná sadzba

11,00
Príplatky k bývaniu – sadzba mesačná
Príplatok za jednolôžkovú izbu 200,00
Používanie TV 4,00
Používanie internetu 10,00
Rehabilitácie 6,00/hodina
Doprovod klienta k lekárovi 8,00/hodina

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022 ( platný pre ZPS A ZOS)

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne

IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba 0,80 0,90 1,00

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022 ( platný pre ZPS A ZOS)

 

Stravovanie Denná sadzba

Racionálna strava

(R,O,V)

Racionálna strava

(R,O,SV)

Diabetická

(R,O,V,II.V)

Diabetická –inz.

(R,D,O,Ol.V,II.V)

Raňajky 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
Desiata 0,45 0,45
Obed 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
Obed ½ porcia 1,65
Olovrant 0,45 0,45
Večera – varená 2,70 2,70 2,70 2,70
Večera – suchá 1,15 1,15
II. večera 0,75 0,75 0,75
II. réžia 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Spolu 7,25 5,70 8,00 8,90

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022 ( platný pre ZPS A ZOS)

CENNÍK PLATNÝ OD 01.07.2022

IV. stupeň V. stupeň VI. stupeň
Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Denná sadzba

Mesač. sadzba

( 31 dní)

Pomoc pri odkázanosti 6,00 186,00 4,20 130,20 3,30 102,30
Bývanie 11,00 341,00 11,00 341,00 11,00 341,00
Stravovanie – pri odbere racionálnej stravy (R, O, V) 7,25 224,75 7,25 224,75 7,25 224,75
Služby (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva) 0,80 24.80 0,90 27,90 1,00 31,00
Spolu 25,05 776,55 23,35 723,85 22,55 699,05

ĎALŠIE ČINNOSTI

Úschova cenných vecí 0 €
Značenie vecí 20 €/klient jednorázový poplatok
Spracovanie agendy 50 €/klient jednorázový poplatok

Najčastejšie otázky

 • Postup pri vybavovaní žiadosti a pri prijímaní klientov
  Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1. 1. 2009.

  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.
  ...
Všetky otázky